Obchodní podmínky

Obchodní podmínky stahování produktu

I. OBECNÁ USTANOVENÍ A VÝKLAD POJMŮ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Lumeni s.r.o., se sídlem Pekárenská 329/10,  Brno, 602 00, IČ 29292727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C ve vložce číslo 71441 (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem související s poskytováním a využíváním níže popsané služby.  Registrací na webu souhlasíte s obchodními podmínkami a zásadami pro ochranu osobních údajů a uzavíráte jako uživatelé smlouvu se společností Lumeni s. r. o.

2. Uživatelem se rozumí fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má zřízen uživatelský účet na webových stránkách poskytovatele www.lumeni.cz (dále jen „web“) nikoli v souvislosti s podnikáním.

3. Službou se rozumí zpřístupnění produktu poskytovatelem uživatelům pro jejich osobní potřebu prostřednictvím internetu, nebo CD a poskytnutí práv a služeb s tím souvisejících v rozsahu těchto Podmínek za úplatu.

4. Produktem se rozumí označení digitálního souboru se specifickým obsahem v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo CD. Obsahem digitálního souboru může být audiokniha, časopis, noviny, návod, příručka, atd.

5. Poskytovatel nabízí a poskytuje službu na webu, který provozuje. Podmínky obsahují též pravidla pro užívání webu a s tím související úpravu právních vztahů. 

 

II. Uživatelský ÚČET

1. Uživatel je oprávněn využívat  služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl. Poskytovatel zašle na základě žádosti uživatele potvrzení o registraci a aktivaci účtu. 2. Uživatel se zavazuje aktualizovat údaje sdělované poskytovateli.

3. Uživatel souhlasí, že poskytovatel nenese žádným způsobem odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.

4. Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel uživatelský účet.

5. Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli je zavázán i z úkonů provedených při použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.

6. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem včetně těchto Podmínek je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit mu přístup k uživatelskému účtu. Poskytovatel je oprávněn omezit přístup uživatele k uživatelskému účtu v případě, kdy uživatel neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv nebo činí kroky směřující k narušení technické ochrany produktu. V případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy po zaplacení ceny a před stažením produktu, vrátí poskytovatel cenu na účet uživateli.

7. Uživatel souhlasí, že poskytovatel je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení. 

 

III. STAHOVÁNÍ  PRODUKTU

1. Stažením produktu se rozumí zhotovení kopie díla v elektronické podobě za použití uživatelského účtu v souladu s udělenou licencí pro konkrétní dílo za úplatu.

2. Uživatel souhlasí, že užití produktu je podmíněno existencí konkrétního software  a hardware. Poskytovatel není odpovědný za nemožnost stažení nebo užití díla způsobené nedostatečným technickým a softwarovým vybavením uživatele k jeho stažení nebo užití.

3. Uživatel souhlasí a zavazuje se respektovat skutečnost, že produkty prodávané poskytovatelem služby jsou chráněné vodoznakem. Jakýkoliv zásah či pouhý pokus o zásah do uvedených či obdobných způsobů ochrany je považován v souladu s platnými právními předpisy za porušení zákona ze strany uživatele a poskytovatel užije veškerých dostupných právních prostředků k vyvození důsledků z takového jednání.

4. Uživatel je oprávněn při využívání služeb poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a to zejména tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení poskytovatele, aby nebylo zasahováno do práv ostatních uživatelů, jakož i do práv duševního vlastnictví vztahujících se k webu. Nedovoleným jednáním ze strany uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu poskytovatele služby. 

5. Uživatel souhlasí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za provoz veřejné datové sítě ani stav jeho programového či hardwarového vybavení.

 

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY     

1. K uzavření smlouvy, na základě které poskytovatel poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto Podmínkách uživateli službu, dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena za stažení objednaného produktu na účet poskytovatele služby. Uživatel je oprávněn stáhnout produkt až po připsání ceny na účet poskytovatele.

2. Uživatel zaplatí cenu za objednaný produkt na účet poskytovatele služby nejpozději do 12 hodin od doby, kdy byla objednávka doručena poskytovateli. V případě, že nebude v uvedené lhůtě připsána částka na účet poskytovatele, objednávka bude poskytovatelem služby považována za zrušenou, s čímž uživatel výslovně souhlasí.

3. Výše ceny včetně DPH vztahující se k jednotlivým produktům je uvedena vždy u každého produktu.

4. Cena za stažení produktu zahrnuje poplatek za jeho užití v závislosti na rozsahu poskytnuté licence. 

 

V. AUTORSKÁ PRÁVA – LICENCE

1. Uživatel souhlasí, že produkty nabízené na webu poskytovatele jsou díla ve smyslu autorského zákona a jako taková podléhají ochraně tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že zejména v této souvislosti není oprávněn stažené produkty užít jiným způsobem, než který je uveden v udělené licenci vymezené vždy konkrétně u každého stahovaného produktu. Uživatel není oprávněn užívat produkt jinak než pro svoji osobní potřebu, tj. nesmí zejména produkt dále rozšiřovat, prodávat, pronajímat, vystavovat, sdělovat veřejnosti či jakkoliv poskytovat třetím osobám, není-li v licenci uvedeno jinak. Poskytovatel uděluje licenci bez časového nebo územního omezení, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak. 

2. Uživatel souhlasí, že při jakémkoliv užívání webu jakož i stahovaných děl je povinen respektovat a dodržovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a je povinen vyvarovat se jakýchkoliv zásahů do autorských práv a práv duševního vlastnictví.

3. Uživatel souhlasí, že za porušení autorských práv či jiných práv chráněných zákonem může být postižen dle platných právních předpisů.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Uživatel souhlasí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Uživatel souhlasí, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.

3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem.

4. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů uživatele nemá poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto Podmínek, souhlasí uživatel, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytovatel oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele a registraci na webu.

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.

2. Uživatel souhlasí, že poskytovatel služby je oprávněn Podmínky měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu s produkty a s ním souvisejícím vývojem používaných technologií.

Obchodní podmínky prodej CD

Prodejcem dle těchto podmínek se rozumí společnost Lumeni s.r.o., se sídlem Pekárenská 329/10,  Brno, 602 00, IČ 29292727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C ve vložce číslo 71441.

Nakupujícím dle těchto podmínek se rozumí fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má zřízen uživatelský účet na webových stránkách poskytovatele www.lumeni.cz a prostřednictvím těchto webových stránek objedná zboží.

I. Práva a povinnosti prodejce

1) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do 3 pracovních dnů  od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovouadresuuživatele.Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodejcem.
 

2) Za splnění podmínek uvedených v čl. II odst. 3 prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do 14 pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, na dobírku, pilné).

3) Prodejce se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu Lumeni.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu II odst. 4 je prodejce povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze uživatelů.

4) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu II odst. 2, prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

II. Práva a povinnosti nakupujícího

1) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).

3) Na základě § 53 občanského zákoníku má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD MP3) nesmí být porušen igelitový přebal.
 • nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:
  Lumeni s.r.o.
  zákaznický servis
  Veslařská 207
  637 00 Brno
  Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
  Kontakt: zakaznickyservis@lumeni.cz

4) Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze uživatelů Lumeni.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

5) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, GSM banking, Platební kartou), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 12 hodin od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

III. Reklamace

Podání reklamace: 

 1. Zašlete nám e-mail nebo dopis, který musí obsahovat:
  • číslo objednávky
  • zboží, kterého se reklamace týká
  • popis zjištěných závad a jejích projevů

 

Zaslání reklamovaného zboží

Kupující doručí reklamované zboží poštou na adresu prodejce včetně čísla objednávky a popisu zjištěných závad a jejích projevů na adresu:

Lumeni s.r.o.
Zákaznický servis
Veslařská 207

637 00 Brno

Zboží je nutné doručit k reklamaci kompletní s neporušenou folií.

Jestliže reklamace bude oprávněná, náklady spojené se zaslání zboží vám budou uhrazeny (složenkou či na účet dle dohody).

Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz

Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetkami, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného či neodborného zásahu apod.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodejce se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nebo složenkou co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení.

Vrácení zboží ve14 denní lhůtě

Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů od data prodeje máte právo jako spotřebitel, tedy osoba, která při uzavírání smlouvy nejednala v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Právo na vrácení zboží zaniká v případě, že byl porušen obal. Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Uživatel má nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek:

 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě digitálních  nosičů (CD MP3, ) nesmí být porušen igelitový přebal.
 • nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce.

Kontakt: zakaznickyservis@lumeni.cz

Zaslání zboží

Zboží  doručte osobně nebo zašlete na adresu:

Lumeni s.r.o.
Zákaznický servis
Veslařská 207

637 00 Brno

Vracené zboží prosím dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Pozor: přiložte prosím informace k odstoupení spotřebitele.

Vrácení peněz

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet, složenkou nebo v případě, že jste zboží uhradil kartou, Vám je vrátíme na kartu co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

Doporučujeme

Předplatné

Předplatné

Staňte se Lumeny
2 490,0 Kč
Čtyřhodinový pracovní týden

Čtyřhodinový pracovní týden

Nemarněte celé dny v práci, žijte kdekoli a staňte se
Timothy Ferriss
 
 • Poslechnout ukázku audioknihy ve formátu MP3
500,0 Kč
Edice Lumeni

Edice Lumeni

Akce 2 lístky do SKY boxu na vybrané utkání HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
3 990,0 Kč
Business English Meetings

Business English Meetings

Úroveň znalostí A2
 
 • Poslechnout ukázku audioknihy ve formátu MP3
660,0 Kč